top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door &Champagne is ingestemd.

1.5 Onder “Koper” wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.6 &Champagne behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 De koper aanvaardt alle rechten en plichten voortvloeiend uit deze  Algemene Voorwaarden.

1.8 &Champagne is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging door &Champagne en de koper rechtsgeldig is ondertekend of dat een via de website ontvangen bestelling bevestigd is per e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. De overeenkomst kan door &Champagne herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal &Champagne de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.3 Koper en &Champagne komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van &Champagne gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die &Champagne in haar bevestiging conform artikel 2.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door &Champagne worden gecorrigeerd.

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • vooruitbetaling;

 • remboursbetaling;

 • betaling achteraf binnen 14 dagen voor bestaande klanten.

  &Champagne kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 2.000 worden niet onder rembours bezorgd.

4.3 Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de potentiële Koper, alsook autorisatie, is voldaan.

4.4 &Champagne hanteert voor facturen een standaard betalingstermijn van 14 dagen. 

4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die &Champagne als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.8 In geval van niet-tijdige betaling is &Champagne bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders opgenomen in de overeenkomst.

5.2 Leveringen vinden plaats op het adres zoals deze in de overeenkomst door de Koper zijn opgenomen.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Voor door &Champagne geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. &Champagne vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

6.2 &Champagne is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van &Champagne. &Champagne is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.3 Indien &Champagne, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

6.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, die niet met toestemming van &Champagne of de fabrikant zijn verricht;

 • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

  6.5 Het is mogelijk dat &Champagne op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites. &Champagne is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is &Champagne niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de door &Champagne weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de site www.enchampagne.nl berusten bij &Champagne, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Diversen

 • 10.1 &Champagne is gevestigd te Rotterdam, Postbus 4405 3006 AK, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24451411. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan &Champagne op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

 • 10.2 &Champagne (00316 52549962) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur.

 • 10.3 &Champagne streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen vierentwintig (24) uur te beantwoorden. 

bottom of page